Čomu sa venujeme

Vzdelávanie - prednášky
a publikácie

Mladým prednášame o rodičovstev, manželstve, identite, rovnosti mužov a žien...

Rómske ženy

Od roku 2015 každoročne organizujeme vzdelávacie podujatia pre rómske ženy.

Zdroj: najmama.sk

Spoločenská angažovanosť

Zapájame sa do aktivít za rovnoprávne postavenie žien a mužov.

Občianske združenie Ženy ženám sa primárne venuje práci so ženami a vzdelávaniu mládeže, žien a dievčat.

Realizujeme prednáškovú činnosť pre mladých na témy: 

  • výchova k manželstvu a rodičovstvu;
  • identita dievčaťa a chlapca, identita ženy; 
  • rovnosť žien a mužov a súvisiace témy. 

Za uplynulých 5 rokov odlektorovali naše členky desiatky prednášok na základných, stredných a vysokých školách, na konferenciách, v univerzitných pastoračných centrách, v animátorských školách  a na ďalších vzdelávacích podujatiach a stretnutiach mládeže. Predstaviteľky občianskeho združenia k predmetným témam taktiež publikujú autorské články.  

Štvrtok večer s… Renátou Ocilkovou 

Eva Grey: Eticky prijateľné alternatívy v reprodukčnej medicíne v prospech rodiny 

Renáta Ocilková: Zápas o charakter výchovy a vzdelávania    

Renáta Ocilková: Diskusia o ľudských právach  

Vo svojej vzdelávacej činnosti sa zameriavame aj na ženy z rómskych  komunít. Každoročne (od r. 2015) organizujeme viacdenné letné vzdelávacie podujatia pre rómske ženy – organizované striedavo v Bratislave alebo na rôznych miestach (prevažne východného) Slovenska, ako aj jednodňové semináre na jar a v jeseni.

Svojimi aktivitami prispievame k vyššej vzdelanosti rómskych žien, k zodpovednejšiemu prístupu k vlastnému vzdelávaniu a vzdelaniu detí, k uvedomeniu si vlastnej hodnoty a dôstojnosti, ako aj k lepšiemu postaveniu žien v rodine a v spoločnosti, v ktorej žijú. 

Rómske ženy navštívili ministerstvo školstva

Školenie a duchovná obnova pre rómske ženy  

Ženy ženám pre rómske ženy  

Ďalšou oblasťou našich aktivít je sieťovanie žien, ale aj ženských organizácií a angažovanie sa za rovnoprávne postavenie žien a mužov. 

V roku 2004 o.z. Ženy ženám organizovalo Medzinárodnú konferenciu kresťanských ženských hnutí na tému Rovnoprávne postavenie žien a mužov, ktorej sa zúčastnilo takmer 100 účastníčok zo 16 krajín sveta. Témami konferencie a jednotlivých workshopov boli empowerment – posilnenie ženy a jej postavenia v spoločnosti, participácia, networking. 

Občianske združenie a jeho členky  sa dlhodobo venujú téme rovnoprávneho postavenia žien a mužov. Členka predsedníctva občianskeho združenia Prof. Eva Grey bola za Slovensko delegátkou na Pekingskej konferencii o ženách v r. 1995. Niekoľko rokov boli naše členky riadnymi členkami Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Dr. Renáta Ocilková) alebo členkami Komisie pre rovnosť príležitostí a postavenie žien, ktorá bola poradným orgánom Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien (Ing. Terézia Lenczová, CSc.,  Ing. Katarína Smiešková, Ing. Mgr. Katarína Hulmanová). Naše členky sú aktívne v spoločensko-politickom angažovaní sa.

O.Z. Ženy ženám sa venuje obhajovaniu práv a dôstojného postavenia žien, matiek. V r. 2017 stálo toto občianske združenie za celonárodnou iniciatívou „Mama je lepšia ako jasle“, pod ktorú získalo 15 000 podpisov a prednieslo ju priamo predsedovi vlády Slovenskej republiky. Cieľom tejto iniciatívy bolo poukázať na dôležitosť neplatenej práce matiek, vyzdvihnúť ich hodnotu spoločensky a žiadať aj dôstojné finančné ocenenie práce matiek. Nemožno opomenúť, že zakrátko po tejto iniciatíve bol Vládou SR výrazne zvýšený rodičovský príspevok. 

https://citizengo.org/sk/fm/70413-som-lepsia-ako-jasle

https://najmama.aktuality.sk/clanok/252627/mama-je-lepsia-ako-jasle-vyzva-slovenskych-mamiciek-vlade-aby-na-materskej-neboli-diskriminovane/

Kto sme Ženy ženám?

Občianske združenie Ženy ženám vzniklo v apríli 2003. Jeho cieľom je vzdelávanie žien a dievčat, vzdelávanie a formácia líderiek a lektoriek, najmä na regionálnej úrovni, pomoc a poradenstvo ženám a rodinám v núdzi a ohrození. Prostredníctvom poskytovania informácií chce OZ Ženy ženám vytvárať lepšie šance pre regióny, posilňovať rolu ženy, ale aj vplývať na verejnú mienku, podporovať významné ženské osobnosti a budovať medzinárodné a vnútorné siete.

Občianske združenie Ženy ženám sa podľa svojich Stanov zameriava na tieto oblasti činnosti:
1. Vzdelávanie žien a dievčat
2. Podpora rovnoprávneho postavenia žien a mužov
3. Ochrana ľudských práv
4. Pomoc a poradenstvo ženám a rodinám v núdzi a ohrození
5. Napomáhanie rozvoja ženských organizácií a angažovanosti žien vo verejnom živote
6. Medzinárodné a vnútorné sieťovanie, šírenie dobrého mena Slovenska a slovenských ženských organizácií v zahraničí
7. Posilnenie roly ženy aj v minoritných sociálnych a etnických skupinách
8. Prostredníctvom poskytovania informácií vytváranie lepšej šance pre vidiek
9. Rozvoj dobrovoľníckej činnosti
10. Vzdelávanie mládeže
11. Edičná a publikačná činnosť.

Z histórie

V roku 1989 bolo pod vedením PhDr. Marty Marsinovej založené pri Blumentálskej farnosti spoločenstvo Ženy ženám.
Tvorila ho dvadsiatka aktívnych zodpovedných žien, ktoré boli činné už za totality v podzemnej Cirkvi a pociťovali potrebu venovať sa osobitne problematike ženy. Angažovali sa vo farských aktivitách, usilovali sa zapájať ženy do vyučovania náboženstva a nasmerovať ich na sociálnu prácu vo farnosti, vytvárali kontakty s rodinami. Vzdelávanie v náboženských otázkach a čítanie pápežských dokumentov patrili medzi ich priority.

Od roku 1991 sa skupina zúčastňovala na organizácii Svetového dňa modliteb vo farnosti.
Spoločenstvo Ženy ženám sa v roku 1998 zapojilo do konferencií Svetovej únie ženských katolíckych organizácií (UMOFC-Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques alebo WUCWO – World Union of Catholic Women´s Organisations), v ktorej Slovensko zastupovala aj Katolícka jednota Slovenska. Prvé kontakty so svetovou úniou WUCWO sprostredkovala Ing.Marta Čarnogurská.

Vďaka PhDr. Marte Marsinovej, hybnej sile komunity Ženy ženám, ďalšie slovenské ženy pokračovali v kontaktoch s WUCWO. Po niekoľkých rokoch spolupráce zorganizovali v septembri 2004 na Slovensku v spolupráci s KJS v Trnave konferenciu európskych katolíckych žien, ktorá bola veľkou udalosťou a povzbudením do ďalšej práce. V tej súvislosti sa aj formalizovalo združenie Ženy ženám ako občianske združenie v apríli v roku 2003.